Τεχνολογίες RFID και πρότυπα EAN•UCC


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Με σκοπό την ανταπόκριση στο ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για την καθιέρωση διεθνών προτύπων αναγνώρισης μέσω ραδιο-συχνοτήτων (Radio Frequency Identification), οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC, πρωτοπόροι στην εξέρευση λύσεων για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοίνωσαν την απόφαση για την έναρξη του προγράμματος GTAG. Το πρόγραμμα GTAG στοχεύει στην προώθηση ενός ανοικτού προτύπου αναγνώρισης, μέσω RF, που καλύπτει τις δραστηριότητες ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το RFID, μία διαρκώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία , που χρησιμοποιεί ραδιο-συχνότητες για την αναγνώριση προϊόντων και την μετάδοση πληροφοριών μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί ένα βασικό φορέα δεδομένων που συμπληρώνει το σύνολο των προτύπων EAN·UCC σε σημαντικά πεδία εφαρμογών όπως:

  • Τη Διαχείριση των «επιστρεφομένων - κενών» και των μονάδων logistics προς επαναχρησιμοποίηση
  • Τις διαδικασίες logistics, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του εντοπισμού των ευπαθών και αλλοιουμένων ειδών
  • Τον Ηλεκτρονικό Έλεγχο Προϊόντων για προγράμματα αντικλεπτικής προστασίας

Τον Δεκέμβριο του 1999, τα μέλη της ομάδας εργασίας του Project RFID του EAN·UCC συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες με σκοπό την υιοθέτηση μιας κοινής στρατηγικής και τη μεθόδευση των σχετικών διαδικασιών του προγράμματος. Η ανάγκη γι αυτή τη συμφωνία είχε σαν βάση της το γεγονός ότι η αγορά για RFID ήταν υπερβολικά διασπασμένη και στενά προσανατολισμένη, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας των χρηστών.

Το Πρόγραμμα GTAG θα επιτρέψει την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων λύσεων αλλά και την έγκαιρη ανάπτυξη προτύπων με βάση τις αναγνωρισμένες απαιτήσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το Πρόγραμμα GTAG θα παράσχει πρότυπα δεδομένων και τεχνολογιών, βασιζόμενα στη λεπτομερή κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των τρόπων βελτίωσής τους. Το Πρόγραμμα GTAG του Συστήματος EAN·UCC θα προσφέρει κυρίως λύσεις για συσκευές που λειτουργούν σε φάσμα συχνοτήτων UHF. Σαν μέρος αυτής της προσπάθειας, οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC θα παροτρύνουν τις ανά τον κόσμο αρμόδιες επιτροπές να καθιερώσουν τη χρήση του συγκεκριμένου φάσματος συχνοτήτων UHF (862-870 MHz) για τις λειτουργίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με βάση τα ανωτέρω, ο κ. Dennis Epley, Αντιπρόεδρος του UCC, δηλώνει: «Το RFID αντιπροσωπεύει μια σημαντική νέα τεχνολογία για την εφοδιαστική αλυσίδα. Προσφέρει ευκαιρίες που δεν μπορούν να παράσχουν οι άλλοι φορείς δεδομένων. Οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC θα εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συμπληρώσουν τα υπάρχοντα εργαλεία του Συστήματος EAN·UCC, συνεργαζόμενοι με την παγκόσμια κοινότητα των χρηστών και τις διεθνείς επιτροπές ραδιοεπικοινωνιών για την ανάπτυξη λύσεων στο συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων UHF, των 862-870 MHz. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την καθιέρωση μιας λύσης RFID παγκόσμιας εμβέλειας ».

Ο Henri Barthel, Τεχνικός Διευθυντής του EAN Int’l, αναφέρει: «Η έλλειψη ανοιχτών προτύπων RFID αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα, οι εταιρείες που είναι πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν το RFID υιοθετούν μη τυποποιημένα συστήματα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Οι Οργανισμοί EAN Int’l και UCC συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες τυποποίησης, σεεπίπεδο ISO. Με βάση τα ανωτέρω, το πρόγραμμα GTAG θα παράσχει λύσεις RFID οι οποίες θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα θα συμβαδίζουν με τα πρότυπα ISO».

Η λύση RFID / GTAG του Συστήματος EAN·UCC θα αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τους χρήστες και τους παροχείς εξοπλισμού. Η προσπάθεια αυτή θα παράσχει λεπτομερή δεδομένα, πρότυπα εφαρμογών και τεχνικές προδιαγραφές, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και πιλοτικές εφαρμογές. Στόχος αυτής της προσπάθειας θα είναι η παροχή μιας εμπεριστατωμένης λύσης RFID η οποία θα εξυπηρετεί τους χρήστες αλλά ταυτόχρονα και τους παροχείς εξοπλισμού, σε όλα τα σημεία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

2000
2000 → Δελτίo Τύπου 1 από 8  1 2 3 4 5 6 7 8