TRANS-CORE

transport

Είναι γεγονός ότι σήμερα καμμία μεταφορική εταιρία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων πληροφόρησης. Η τεχνολογία της πληροφoρικής έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρακολούθηση της ροής των αγαθών μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα καθώς παρέχει ταχεία και αξιόπιστη πληροφόρηση.

Μια στρατηγική βασιζόμενη σε "έξυπνη" και "διαφανή" εφαρμογή των logistics, προσφέρει αφ' ενός μεν πολλαπλά οφέλη στον καταναλωτή, όπως συνεχόμενη και αξιόπιστη ροή υπηρεσιών, αφ' ετέρου δε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους μεταφορείς και τους logistics service providers.

Η χρήση των τεχνολογιών "εντοπισμού" φορτίου ελαχιστοποιεί το χρόνο που χρειάζονται οι πελάτες για να "παρακολουθήσουν" την πρόοδο των φορτίων τους μέσα στο μεταφορικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, η κωδικοποίηση των φορτίων με τη χρήση barcodes, βοηθά στην παρακολούθησή τους και την αυτόματη λήψη πληροφοριών για την κίνηση των προϊόντων μέσω των σημείων διανομής, στη γραμμή συσκευασίας, στις αποθήκες και στα σημεία παράδοσης-παραλαβής. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων) μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πότε τα αγαθά αποστέλλονται, πού ακριβώς βρίσκονται μέσα στο μεταφορικό δίκτυο και σε ποιό ακριβώς σημείο παραλαμβάνονται. Με άλλα λόγια όλη η πληροφόρηση που απαιτείται από την παραγγελία έως την παράδοση και την πληρωμή.

Είναι επομένως προφανές πως οι μεταφορικές εταιρίες μπορούν να υποστηρίξουν με αποτελεσματικό τρόπο τη διακίνηση, συσκευασία, μεταφορά ενός προϊόντος καθώς και την διαχείριση των αποθηκών τους χρησιμοποιώντας το σύστημα κωδικοποίησης EAN/UCC, όπως τα barcodes και το EDI, καθώς επίσης και συστήματα ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας τα οποία λειτουργούν μέσω του Internet. Τα συστήματα αυτά συνδεόμενα με τις κεντρικές βάσεις δεδομένων των μεταφορικών εταιριών, αποτελούν το καλύτερο εργαλείο για τους πελάτες που επιθυμούν διαρκή ενημέρωση για τα φορτία τους.

Στα πλαίσια του συστήματος κωδικοποίησης έχουν προβλεφθεί 3 τρόποι αναγνώρισης των μονάδων μεταφοράς ή των μονάδων logistics:

 • Μοναδικός παγκόσμιος κωδικός αναγνώρισης μιας μονάδας logistics - SSCC (Serial Shipping Container Code).
 • Αριθμός Αποστολής, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αριθμός αναφοράς για όλες τις μονάδες logistics που αποτελούν μέρος μιας αποστολής. Ο αριθμός αυτός αποδίδεται από τον μεταφορέα (carrier είτε forwarder) χρησιμοποιώντας τη δική του εσωτερική δομή στοιχείων.
 • Αριθμός Αναγνώρισης Φορτίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αριθμός αναφοράς για όλες τις μονάδες logistics που απαρτίζουν ένα φορτίο. Ο αριθμός αυτός αποδίδεται από τον ναυλωτή χρησιμοποιώντας τη δική του εσωτερική δομή στοιχείων.

Παράλληλα, οι ακόλουθες πληροφορίες/δεδομένα υποστηρίζουν επίσης τις διαδικασίες logistics:

 • Διαστάσεις και βάρη που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη μονάδα logistics.
 • 'Ship to' location numbers που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του παραλήπτη.
 • 'Ship for' location numbers που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του τελικού προορισμού ενός φορτίου.
 • Ο Κωδικός Δρομολογίου 'Routing Code' που αποδίδεται από τον μεταφορέα, υποδεικνύοντας το δρομολόγιο του φορτίου.

Το project αναλύει όλες τις τωρινές επιχειρηματικές πρακτικές για κάθε είδος μεταφοράς (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες μεταφορές) διερευνώντας τα εξής ζητήματα :

 • Μπορούν οι μονάδες μεταφοράς και τα φορτία να αναγνωρίζονται απροβλημάτιστα μέσω των υπαρχουσών δομών δεδομένων
 • Ποιά συστήματα κωδικοποίησης θέσεων χρησιμοποιούνται σήμερα από τον τομέα Μεταφορών
 • Ποιές πληροφορίες κωδικοποιούνται μέσω barcodes και με ποιά συμβολογία;
 • Σε ποιά σημεία σημεία του μεταφορικού δικτύου γίνεται ανάγνωση των barcodes και για ποιό λόγο
 • Τι είδους πληροφορίες αναγράφονται στα μεταφερόμενα αγαθά
 • Τι είδους πληροφορίες αναγράφονται σε συνοδευτικά έγγραφα; Ποιές απο αυτές αναγράφονται υπό μορφή barcode
 • Τι είδους πληροφορίες ανταλλάσσονται μέσω EDI και βάσει ποιών προτύπων

Το εν λόγω project στοχεύει...

 • Να προσδιορίσει τις ελάχιστες δυνατές πληροφορίες που απαιτούνται από τις μεταφορικές εταιρίες ανεξαρτήτως μέσου μεταφοράς.
 • Να προσδιορίσει τη λειτουργικότητα των υπαρχουσών δομών δεδομένων του συστήματος κωδικοποίησης μέσα στη "ροή πληροφοριών" του τομέα των Μεταφορών.
 • Να καθορίσει μια τυποποιημένη λύση που θα καλύπτει :
  • Τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται υπό μορφή barcodes στα μεταφερόμενα αγαθά.
  • Το σημείο που γίνεται ανάγνωση των barcodes και ο λόγος για τον οποίο γίνεται.
  • Τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο.
  • Τα δεδομένα που μπορούν να μεταδοθούν μέσω EDI.
  • Τη δομή των δεδομένων που απαιτούνται σε περιβάλλον multi-modal μεταφορών.
 • Η λύση αυτή θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να δίνει τη δυνατότητα απροβλημάτιστης επαναδρομολόγησης των αγαθών.
 • Να προτείνει μια λύση για τη μοναδική αναγνώριση (καθώς και την πιθανότητα κωδικοποίησης επιπλέον πληροφοριών) των ειδών μεταφοράς όπως containers, παλέτες κλπ., χρησιμοποιώντας το σύστημα κωδικοποίησης barcode.

Τέλος, είναι άκρως αναγκαίο να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ της αναγνώρισης ενός είδους logistic και οι πληροφορίες που χρειάζονται για μεταφορικούς λόγους μόνο. Το Trans-core Project χρησιμοποιεί τη τεχνική του Business Process Modelling.