Κωδικοί Αριθμοί Θέσεων - GLN

Στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων όλες οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν πληροφορίες στις οποίες είναι συχνά αναγκαίο να αναφέρεται μια "θέση" πχ έδρα λογιστήριο αποθήκη. Αν και θεωρούμε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συναλλασσομένων γίνεται σωστά, εν τούτοις στις μέρες μας γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη η χρήση ενός ακριβούς και ασφαλέστερου τρόπου αναγνώρισης των συναλλασσομένων. Αποδεικνύεται ότι ο κλασικός τρόπος αναγραφής μιας "διεύθυνσης" πολλές φορές δεν μας καλύπτει πλήρως. Αναζητούμε λοιπόν μια λύση, η οποία θα είναι διεθνώς αποδεκτή.

Την λύση αυτή παρέχουν οι Κωδικοί Αριθμοί Θέσεων γνωστοί και ως GLN.

Τι είναι μια "Θέση"...

Ως "Θέση" ορίζουμε μία οποιαδήποτε νομική, λειτουργική ή φυσική οντότητα, όπως:

  • νομικές οντότητες: εταιρείες (θυγατρικές ή παραρτήματά τους), οργανισμούς κλπ ...
  • λειτουργικές οντότητες: κάποιο συγκεκριμένο τμήμα μιας επιχείρησης, π.χ. λογιστήριο
  • φυσικές οντότητες: π.χ. κτίριο αποθήκης, σημείο παραδόσεων, σημείο φόρτωσης κλπ.

Σε κάθε Θέση αποδίδεται ένας μοναδικός κωδικός αριθμός αναγνώρισης. Η αναγνώριση των Θέσεων είναι απαραίτητη ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπορικών εταίρων μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως το EDI.

Πως αποκτώ Κωδικούς Θέσης...

Με την <α href="register">εγγραφή σας στη 520 Barcode Ελλάς αποκτάτε εταιρικό πρόθεμα και αυτόματα αντιστοιχείται η έδρα της επιχείρησής σας στον κωδικό GLN που αποτελείται από το εταιρικό σας πρόθεμα + όσα μηδενικά χρειάζονται για να συμπληρωθούν 12 ψηφία + το ψηφίο ελέγχου. Με βάση το εταιρικό σας πρόθεμα μπορείτε να κωδικοποιήσετε όσες θέσεις χρειάζεστε αντίστοιχα όπως γίνεται και με την κωδικοποίηση των προϊόντων.

Δομή ενός Κωδικού Θέσης...

Για τους Κωδικούς Αριθμούς Θέσης (GLN) ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και για τους Κωδικούς Μονάδων Εμπορίας (κωδικοί barcode). Οι κωδικοί GLN είναι αριθμητικοί, έχουν σταθερό μήκος 13 ψηφίων, τελειώνουν με ένα ψηφίο ελέγχου.

Πλεονεκτήματα των κωδικών θέσης (GLN)...

Οι Κωδικοί Θέσης αρέχουν έναν μοναδικό, αδιαμφισβήτητο και αποτελεσματικό τρόπο αναγνώρισης όλων των Θέσεων. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς είναι προτιμότερη η χρήση του ίδιου προτύπου κωδικοποίησης θέσεων από όλες τις εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο, τα δίκτυα είναι σε θέση να δρομολογούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα με ακρίβεια προς τη "γραμματοθυρίδα", τον σταθμό εργασίας ή την εφαρμογή όπου προορίζεται να γίνει η επεξεργασία τους.

Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και οι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες θέσεις δεν χρειάζεται να κοινοποιούνται συνεχώς σε κάθε συναλλαγή. Οι απαραίτητες πληροφορίες αποστέλλονται μία μόνο φορά, εισάγονται σε αρχεία υπολογιστών και στη συνέχεια ανακτώνται μέσω αναφοράς σε έναν μοναδικό, τυποποιημένο Κωδικό Αριθμό Θέσης. Οι αριθμοί αυτοί επομένως αποτελούν "κλειδιά" αναφοράς για την ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων Η/Υ, όπως:

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση
  • Το είδος της θέσης (κατασκευαστικό κέντρο, αποθήκη, γραφείο πωλήσεων, κεντρικά γραφεία κλπ)
  • Αριθμοί τηλεφώνου, fax
  • Διεύθυνση email
  • Υπεύθυνος επαφών
  • Κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα κωδικοποίησης, παρακαλούμε ζητήστε να σας στείλουμε το ενημερωτικό μας υλικό.