• Ακολουθούν οι προμηθευτές σας τους κανόνες κωδικοποίησης και σήμανσης;
  • Ακολουθείτε εσείς οι ίδιοι αυτούς τους κανόνες για τα own label προϊόντα σας ή για αυτά που κωδικοποιούνται εσωτερικά; Χρησιμοποιούν οι προμηθευτές σας έγγυρους κωδικούς;
  • Η 520 Barcode Ελλάς αναλαμβάνει να επισκεφθεί το κατάστημά σας για να ελέγξει τα διακινούμενα προϊόντα ως προς τις παραπάνω παραμέτρους.

Στόχος της 520 Barcode Ελλάς είναι:

  • Να εντοπίσει τυχόν προβλήματα ή σφάλματα και να προτείνει στους προμηθευτές των λιανεμπόρων/cash & carry (συνδρομητές 520 Barcode Ελλάς), κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
  • Να επισημάνει στις αλυσίδες λιανικής/cash & carry τα παραπάνω προβλήματα ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και κατ’ επέκταση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο έλεγχος που διενεργείται αφορά μεταξύ άλλων:

  • Στην σωστή εφαρμογή των κανόνων κωδικοποίησης και σήμανσης (τοποθέτησης και εκτύπωσης των συμβόλων)
  • Στον εντοπισμό κωδικών από 520 που δεν είναι πλέον σε ισχύ
  • Στον πλαστών κωδικών από 520 που δεν έχουν αποδοθεί από την 520 Barcode Ελλάς

Η 520 Barcode Ελλάς σας υποβάλλει έγγραφη αναλυτική αναφορά η οποία περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή και ερμηνεία των σφαλμάτων ή προβλημάτων που εντοπίστηκαν
  • Συνέπειες στις διαδικασίες και τη λειτουργία του καταστήματος
  • Συγκεκριμένες προτάσεις για τη διόρθωση ή αποφυγή τους.

Για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τo Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνδρομητών.