Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του EAN Int'l και της FIATA


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

O EAN Int’l, πρωτοπόρος στην εξεύρευση αποτελεσματικών λύσεων στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και η FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, οι αρχές του οποίου θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ουσιαστικώτερων επαφών μεταξύ των Οργανισμών-Μελών του EAN και των Εθνικών Συνδέσμων της FIATA σε θέματα που αφορούν στον Τομέα Μεταφορών.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και κυρίως η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθιστούν αναγκαία την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της “φυσικής ροής” των προϊόντων με τη ροή των πληροφοριών και κατ’ επέκταση των logistics.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια και βάσει του Συμφώνου αυτού, ο EAN Int’l αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας του Τομέα Μεταφορών, αναλαμβάνει την ανάπτυξη προτύπων, με τη στενή συνεργασία της FIATA η οποία γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα και τις απαιτήσεις των χρηστών. Παράλληλα η FIATA κατανοώντας πλήρως τα πλεονεκτήματα του Συστήματος EAN•UCC αναλαμβάνει την προώθησή του μέσα στο περιβάλλον των διαμεταφορών και συστήνει στους εθνικούς φορείς - μέλη της την υιοθέτησή του.

2001
2001 → Δελτίo Τύπου 5 από 5  1 2 3 4 5