Προϊόντα Κρέατος

MSCP Meat Supply Chain Project
MSCTF Meat Supply Chain Task Force

Τα projects αυτά στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και τη βελτιστοποίηση όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας των προϊόντων κρέατος, μέσω της δημιουργίας και προώθησης διεθνών λύσεων για την αναγνώριση, ιχνηλασιμότητα και επικοινωνία των σχετικών πληροφοριών.

Τα εν λόγω projects αποσκοπούν...

Στην εφαρμογή του συστήματος κωδικοποίησης barcode μέσα στα πλαίσια του Προτύπου των Ηνωμένων Εθνών για Τεμαχισμένα και Μη Σφάγια, όπως επίσης και των αντίστοιχων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. 820/97 και 1760/2000).

Νωπά Προϊόντα

FPTP Fresh Produce Traceability Project

Το project αυτό στοχεύει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και τη βελτιστοποίηση όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων, μέσω της δημιουργίας και προώθησης διεθνών λύσεων για την εφοδιαστική αλυσίδα των φρέσκων παραγώμενων προϊόντων.

Το εν λόγω project αποσκοπεί...

Να αναπτύξει μια διεθνή λύση και να καθιερώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση των προτύπων του συστήματος κωδικοποίησης barcode όσον αφορά στην αναγνώριση, επικοινωνία και ιχνηλασιμότητα των φρούτων και λαχανικών.