ΕΥΡΩ και κωδικοποίηση προϊόντων Μεταβλητού Βάρους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Ο ΕΑΝ Ελλάς προχώρησε στην έκδοση νέων προδιαγραφών που αφορούν στην κωδικοποίηση των Προϊόντων Μεταβλητού Βάρους (επι ζυγίω) και τη σήμανσή τους με γραμμωτό κώδικα εν όψει της μετάβασης στο ΕΥΡΩ.

Για την επιλογή της βέλτιστης λύσης που θα ισχύει από 1.1.2002, ο ΕΑΝ Ελλάς συνεργάστηκε με εκπροσώπους εταιριών μεταξύ των συνδρομητών του, από την πλευρά της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου και των προμηθευτών ταμιακών συστημάτων και ζυγιστικών μηχανών.

Σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές η κωδικοποίηση των Καταναλωτικών Μονάδων προϊόντων Μεταβλητού Βάρους, όταν αυτή πραγματοποιείται από τον παραγωγό/συσκευαστή τους, γίνεται σύμφωνα με το βάρος MONO (καταργείται η κωδικοποίηση σύμφωνα με την τιμή).

Δεδομένου ότι ο υπολογισμός της αξίας του κάθε τεμαχίου θα γίνεται στο POS βάσει της τιμής πώλησης του προϊόντος ανά μονάδα βάρους, η μετάπτωση στο ΕΥΡΩ μπορεί να γίνει χωρίς κανένα πρόβλημα και κινδύνους καθώς δεν απαιτούνται πολλές μεταβολές και αλλαγές στο μηχανογραφικό σύστημα των POS.

2001
2001 → Δελτίo Τύπου 4 από 5  1 2 3 4 5