Συμφωνία τεχνικής συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και GS1


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Η συμφωνία αυτή διευρύνει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ NSA και GS1 σε θέματα που αφορούν στην υιοθέτηση προτύπων και τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσημα πλέον, δίνεται η δυνατότητα στους δύο οργανισμούς να συμβάλουν άμεσα στην εφαρμογή διαδικασιών τυποποίησης και στην καθιέρωση των προτύπων GS1 στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Για τον σκοπό αυτό, η συμφωνία προβλέπει την συμμετοχή και των δύο οργανισμών από κοινού σε ομάδες εργασίας για την σύνταξη προδιαγραφών και προτύπων, όπως επίσης την ανταλλαγή εξειδικευμένων στελεχών, πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Το ΝΑΤΟ, μετά από απόφαση του πολιτικού του οργάνου την Άνοιξη 2004, είναι ελεύθερο πλέον να συνεργαστεί και με άλλους φορείς τυποποίησης σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, και έτσι προχωρά στην εφαρμογή νέας πολιτικής με σκοπό να εξασφαλίσει τη μέγιστη χρήση προτύπων σε όλες τις δραστηριότητές του που αφορούν στην τυποποίηση.

Η υιοθέτηση των προτύπων GS1 σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις λειτουργίες διαχείρισης όλων των προϊόντων και υπηρεσιών μιας στρατιωτικής μονάδας, από βασικά υλικά όπως μολύβια και χαρτί, μέχρι τρόφιμα και ποτά, στολές και σκεπάσματα, τεχνικό υλικό και εργαλεία, δοχεία, βαρέλια ή φορτηγά. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως οι φυσικές καταστροφές, όπου η ομαλή ανταλλαγή εξοπλισμού και εφοδίων μεταξύ στρατού και πολιτείας είναι περισσότερο σημαντική.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

2006
2006 → Δελτίo Τύπου 1 από 2  1 2