Έκδοση Άδειας Χρήσης
Κωδικών Αριθμών Barcode

Για να χρησιμοποιήσετε κωδικούς barcode στα προϊόντα σας ζητήστε από την 520 Barcode Ελλάς να σας εκδώσει Άδεια Χρήσης Κωδικών Αριθμών για να αποκτήσετε μοναδικό εταιρικό πρόθεμα. Η άδεια εκδίδεται καταβάλλοντας εφάπαξ εγγραφή και ετήσια συνδρομή, όπως ορίζονται στον Πίνακα Χρέωσης.

Επιλέξτε είτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής κατεβάζοντας το αρχείο pdf η να συμπληρώσετε την αίτηση online.

Σας ενδιαφέρουν

Τι παρέχουμε...

Με την εγγραφή σας στην 520 Barcode Ελλάς και την απόκτηση Άδειας Χρήσης Κωδικών, επιπλέον σας παρέχονται:

Όροι Άδειας Χρήσης...

  • Η Άδεια Χρήσης ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής και η διάρκειά της ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής.
  • Λήξη της Άδειας Χρήσης συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος χρήσης των παραγόμενων από το εταιρικό πρόθεμα κωδικών αριθμών και δέσμευσή του προθέματος για ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίησή του από την 520 Barcode Ελλάς.
  • Τυχόν εκ νέου απόκτηση κωδικού προϋποθέτει νέα εγγραφή και χορήγηση νέου εταιρικού προθέματος.
  • Οι επιχειρήσεις-συνδρομητές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποκλειστικά και μόνο για δική τους χρήση.
  • Οι ανακληθέντες κωδικοί γνωστοποιούνται στα σημεία λιανικής πώλησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Η τήρηση των κανονισμών που διέπουν το σύστημα κωδικοποίησης είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις-συνδρομητές της 520 Barcode Ελλάς.

Ανατρέξτε στις Υπηρεσίες και τα Εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε το σύστημα κωδικοποίησης αποτελεσματικότερα.

Περισσότερες πληροφορίες...

Για περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Συνδρομητών.